|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿’ ͇ ͇\̿ ̿ Y |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |͇̿ ͇̿ ͇̿| ♪ d◕‿◕b ♪

|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿’ ͇ ͇\̿ ̿ Y |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |͇̿ ͇̿ ͇̿| ♪ d◕‿◕b ♪

Hi Girls, this is a New Stuff from [C.H.D], Bella Poses and [HoS]

Hair:  [BOOB-LiSH] Gacha Xmas Hair – dark brown (NEW @ TUMF)

Tattoo: {Speakeasy} Vintage Ink Tattoo (NEW @ TUMF)

Top: [C.H.D] Jennifer Top (NEW[C.H.D] )

Pants: Spirit Store – November jeans [DARK BLUE]

Shoes: [HoS] Lucia Heels [SLINK-High] ( NEW[HoS] )

chd

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.·

Pose: BellePoses – Cherie (NEWBellePoses )

BellePoses

☟    ☟     ☟    ☟

marketplace: » BellePoses 

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.·

.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.·☟    ☟•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.

Position:        Bitch Bar Revival


.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.·☟    ☟•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.

☟    ☟     ☟    ☟

Tp to: » TUMF

Tp to: » [C.H.D]

Tp to: » Spirit Store

Tp to: » [HoS]

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟