|̿ \͇|| |͇̿ ͇̿ ͇̿ ̶͇̿ι |̶ ̶ ̶ ̶| ̿ ̿|̿ ̿ ̿ ̿|̿ ̿ |̿ ̿ ̿\ |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|| |̿ \͇| ヽ(´ー`)ノ

|̿ \͇|| |͇̿ ͇̿ ͇̿ ̶͇̿ι |̶ ̶ ̶ ̶|   ̿ ̿|̿ ̿    ̿ ̿|̿ ̿ |̿ ̿ ̿\ |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|| |̿ \͇| ヽ(´ー`)ノ

 

Hi Girls, this is a New Stuff from Totally Top Shelf starts at 12.01.2015 , :::SUGAR::: and [HoS]

Hair: *Soonsiki~ Ganj *Reds*

Glasses: {N}Digital Nova Specs–Black ( NEWTotally Top Shelf starts at 12.01.2015)

Tattoo: {Speakeasy} Screw’d -N- Tattooed Tat

Complete Outfit: :::SUGAR::: Hesperia Outfit

Shoes: [HoS] Avery Leather Heels [SLINK High] (NEW @ [HoS] )

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`

Bike: {N} Hoverbike–Red [REZ & RIDE] ( NEWTotally Top Shelf starts at 12.01.2015)

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`

 

 

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

** Totally Top Shelf Events **

Tp to: » Totally Top Shelf starts at 12.01.2015

 

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.

☟    ☟     ☟    ☟

sugardesign

Tp to: » :::SUGAR:::

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.

☟    ☟     ☟    ☟

logo-HoS200x200

Tp to: » [HoS]

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

 

☟    ☟     ☟    ☟ 

Tp to: » *Soonsiki

Tp to: » Totally Top Shelf starts at 12.01.2015

Tp to: »  {Speakeasy}

Tp to: » :::SUGAR:::

Tp to: » [HoS]

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟