(¯`·._.·[̶G̶̶r̶̶a̶̶v̶̶i̶̶t̶̶y̶̶ ̶]·._.·´¯)

(¯`·._.·[̶G̶̶r̶̶a̶̶v̶̶i̶̶t̶̶y̶̶ ̶]·._.·´¯)

 

Hi Girls, this is a New Stuff form Olala Event Round 2

Hair: MINA – Elisa – Essentials [wear me]

Tattoo: PMS – Through Dead Eyes Tattoo (NEW @ Olala Event Round 2)

Dress: * Stelloane Fanny dress @ Olala event (NEW @ Olala Event Round 2)

Shoes: :DEADPOOL: BRANDY HEELS SLINK HIGH

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

Olala LOGO200x200

Tp to: » Olala Fahsion Event Round 2 

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

Tp to: » MINA

Tp to: » Olala Fahsion Event Round 2

Tp to: » :DEADPOOL:

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟