[̲̅a̲̅][̲̅n̲̅][̲̅g̲̅][̲̅e̲̅][̲̅l̲̅]´[̲̅s̲̅] [̲̅s̲̅][̲̅h̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]

[̲̅a̲̅][̲̅n̲̅][̲̅g̲̅][̲̅e̲̅][̲̅l̲̅]´[̲̅s̲̅] [̲̅s̲̅][̲̅h̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]

 

Hi Girls, this is a New Stuff from Suicide Gurls

Hair: CATWA HAIR MissFortune [C]

Tattoo: Suicide Gurls – Anshar Unisex Tattoo (NEWSuicide Dollz)

Dress: Suicide Gurls – Anahita Dress (NEWSuicide Dollz)

Shoes: :DEADPOOL: BRANDY HEELS SLINK HIGH

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

Suicide Gurls

Tp to: » Suicide Gurls

· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

 ☟    ☟     ☟    ☟

Tp to: » CATWA HAIR

Tp to: » Suicide Dollz

Tp to: » :DEADPOOL:

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟