ßĔŤŴĔĔŃ ÁŃĞĔĹŚ ÁŃĎ ĨŃŚĔČŤŚ

ßĔŤŴĔĔŃ ÁŃĞĔĹŚ ÁŃĎ ĨŃŚĔČŤŚ 

Hi Girls, this is a New Stuff from Olala Fashion Event Round 3

Hair: *Soonsiki~ Ganj *Blacks*

Tattoo: PMS – Through Dead Eyes Tattoo

Top: Sweet Evil – Angel Top.White (NEWOlala Fashion Event Round 3)

Pant: ::Maniac Store :: Pants Latex Black (NEWOlala Fashion Event Round 3)

Shoes: *PROMO*[MODA] CHARADE PLATFORM BOOTS &  HUD

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

Olala LOGO200x200

Tp to: » Olala Fahsion Event Round 3

 

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

Tp to: » *Soonsiki~

Tp to: »PMS

Tp to: » Olala Fahsion Event Round 3

Tp to: » MODA

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟