Dʌɲʛєɾơυƨ (>‿◠)✌

Dʌɲʛєɾơυƨ (>‿◠)✌

Hi Girls this is a New Stuff from Olala Fashion Event Round 4

Hair: MOON // Hair // Erratic – Rewind

Tattoo: { Speakeasy } Divinity Tattoo

Top: !Twisted Glam. – Crocheted Black with OMEGA HUD (NEW @ Olala Fashion Event)

Short: !Q.B! Kapowski Shorts~Black (NEW @ Olala Fashion Event)

Shoes: -DRD-  whore heels V2 black

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

Olala Event Poster200x200

Tp to: » Olala Fahsion Event Round 4 

 

 

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟ 

Tp to: » MOON

Tp to: » { Speakeasy }

Tp to: » Olala Fahsion Event

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟