ƖƑ ƖƬ ƛƖƝ’Ƭ ԼƠƔЄ

 

ƖƑ ƖƬ ƛƖƝ’Ƭ ԼƠƔЄ

Hi Girls, this is a New Stuff from ** Stelloane **

Hair: TRUTH HAIR Roux –  black & whites

BodySuid: * Stelloane Carole catsuit (NEW* Stelloane )

Ankle Chain: .:KC:. AZARIA for Slink High, Belleza & Maitreya

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

new logo stelloane200x200

Tp to: » ** Stelloane** 

•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.•·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́ ̄`·.·••·.· ́

☟    ☟     ☟    ☟

Tp to: » TRUTH HAIR

Tp to: » ** Stelloane** 

Tp to: » .:KC:.

☟    ☟     ☟    ☟ 

have fun while shopping

☟    ☟     ☟    ☟