๐ŸŽ€ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : Cute Girl..

Cute Girl..
๐ŸŽ€ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : Cute Girl.. #Amataria Gacha set and accesories
๐ŸŽ€ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/658-cute-girl.html
๐ŸŽ€ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50977165526

โœจ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : โฅ Bad Behavior …

โฅ Bad Behavior ...
โœจ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : โฅ Bad Behavior … Absolut Creation // EVE & ADAM second life #Anthemis ALANTORI #PandoraShapes
โœจ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/657-bad-behavior.html
โœจ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50959455203

โ€ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : Wish You Were Here….

Wish You Were Here....
โฃโ€ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : Wish You Were Here…. Apple Blossom RubyPosesSL Lucas Lameth
โ€ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/656-wish-you-were-here.html
โ€ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50947550606

โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : Hold me tight..

Hold me tight..
โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : Hold me tight..  Credits Amataria & .evolue. . 7 DeadlySkins
โฅ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/655-hold-me-tight.html
โฅ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50942151442

โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : โฅ So close..

So Close..
โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : โฅ So close.. Apple Blossom 7 Deadly Skins RubyPosesSL Glamistry
โฅ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/654-so-close.html
โฅ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50939723706

โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : He Loves ME

โฅ He Loves Me...
โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : He Loves Me… Apple Blossom 7 Deadly Skins PCF/Kitty Dolls/O.Ink Tattoo Glamistry RubyPosesSL
โฅ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/653-he-loves-me.html
โฅ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50935784556

โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : โฅ Valentine’s Day ,Friends and sisters x ever.. Masoom

Valentine's Day,  friends and sister x ever..

โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : โฅ Valentine’s Day ,Friends and sisters x ever.. Masoom

โฅ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/652-valentines-friends-and-sisters-day.html

โฅ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50919033266

โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ :I love my Twin Sis..

I love my Twin Sis
โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ :I love my Twin Sis.. #Masoom
โฅ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/651-i-love-my-twin-sis.html
โฅ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50915357038
โฅ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/651-i-love-my-twin-sis.html
โฅ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50915357038

โฅ Be Mine Valentines Day …

โฅ Be Mine Valentines Day ...
โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : โฅ Be Mine Valentines Day … Absolut Creation // EVE & ADAM second life RubyPosesSL #cinnamoncocaine
โฅ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” : https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/650-be-mine-valentines-day.html
โฅ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50912619941

New Post .. New Look..

New Look..
โฅ ๐’ฉ๐‘’๐“Œ ๐’ซ๐‘œ๐“ˆ๐“‰ : New Look ..7 Deadly Skins ALANTORI #Amataria
โฅ โ„ฌ๐“๐‘œ๐‘” :ย ย https://fashionflairstyle.blogspot.com/2021/02/649-new-look.html
โฅ โ„ฑ๐“๐’พ๐’ธ๐“€๐“‡ : https://www.flickr.com/photos/karlariveraspot/50905742393